Universitat Rovira i Virgili

Recerca

El ràpid esgotament dels recursos fòssils com el petroli, la millora en la gestió de residus i en general la protecció del medi ambient, constitueixen un repte global que actualment encoratja als químics  a orientar la seva recerca cap al disseny de productes i processos més segurs i eficients i amb menor impacte mediambiental. En aquest sentit,  la utilització de matèries primeres d'origen renovable, la gestió eficient de la energia i el disseny de materials que pugin ser fàcilment reciclats o reutilitzats alhora que posseeixin propietats adequades per la seva aplicació, constitueixen un dels paradigmes a aconseguir en el camp dels material polimèrics. Els objectius clau de la nostra recerca es troben dins d'aquest àmbit que pot definir-se com a química de polímers sostenibles.

Les nostres activitats de recerca combinen la síntesis orgànica amb les tècniques de polimerització, fent èmfasi en l'ús de metodologies sintètiques eficients i sostenibles seguint els principis bàsics de la "química verda". En aquest sentit s'han estudiat diferents metodologies com l'ús de reaccions "click"; l'ús de catalitzadors no metàl·lics o enzimàtics, o l'ús de microones en la preparació de polímers a partir d'olis vegetals, àcids grassos i altres compostos d'origen renovable. Més recentment, hem ampliat el nostre cam d'interès a la preparació de polímers amb arquitectures definides com el copolímers de bloc ABA, polímers amb resposta a estímuls externs i tècniques de polimerització controlada que permeten el control del pes molecular, la arquitectura i altres característiques del polímer. També es fa un especial èmfasi en la millora de la degradabilitat del polímer com a resposta a la preocupació social en la reducció de residus després de les aplicacions finals.

Com a resultat d'aquests treballs, s'han dissenyat i desenvolupat una varietat de sistemes polimèrics basats en monòmers d'origen renovable.

|Alt imatge columna dreta|