Universitat Rovira i Virgili

Societat i Empresa

|Alt imatge central|

L'entorn socio-empresarial del camp de Tarragona està principalment relacionat amb la producció química i especialment en la producció de materials polímers. Amb una producció de més de 19.5 milions de Tm (66.433 milions €), un 51.7 % d'exportació fora de la península i amb 10.542 llocs de treball directes e indirectes i 31.626 llocs de treball induïts constitueix el principal motor econòmic del camp de Tarragona (font AEQT, informe anual 2019).  

En aquest context el grup de recerca participa activament en la transferència de coneixements i tecnologia amb les empreses de l'entorn. De forma molt rellevant una de les missions principals del grup consisteix en la formació de Graduats, Graduats de Màster i especialment Doctors qualificats (12 en els darrers 10 anys) que acaben desenvolupant la seva tasca en empreses del àmbit dels polímers. En els darrers anys cal destacar la participació activa en programes de Doctorat Industrial conjuntament amb empreses del entorn per al desenvolupament de projectes d'aplicació industrial.

Més informació

La AEQT anualment publica un informe per donar a coneixer l'estat del sector industrial químic al territori.